Μεγάλα Γλυπτά

Πιστοποιητικό Γνησιότητας

Όλα τα έργα, συνοδεύονται από ένα Πιστοποιητικό Γνησιότητας, ένα πρωτότυπο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα
και αυθεντικότητα του έργου και είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη.