Νέο

Πιστοποιητικό Γνησιότητας

Όλα τα έργα, συνοδεύονται από ένα Πιστοποιητικό Γνησιότητας, ένα πρωτότυπο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα
και αυθεντικότητα του έργου και είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη.